خلاصه نویسی متن

خلاصه نویسی متن فارسی

خلاصه نویسی متن بیشتر مورد توجه دانشجویان قرار می گیرد، که خواستار ترجمه با پایین ترین قیمت هستند. در خلاصه نویسی هم قیمت کاهش پیدا می کند و هم مطالب مهم متن، ترجمه می شوند، که هر دو به نفع کاربر خواهد بود. خلاصه نویسی متن فارسی بسیار راحت تر از خلاصه نویسی متن انگلیسی است و مترجم به راحتی می تواند مفهوم را درک کند و در زمانی کوتاه خلاصه و ترجمه نماید.

ارسال سفارش ترجمه

خلاصه نویسی متن انگلیسی

خلاصه نویسی متن انگلیسی نسبت به خلاصه نویسی متن فارسی زمان بیشتری نیاز دارد (نیازمند آن است که مترجم ابتدا کل متن انگلیسی را مطالعه کند و مفهوم آن را دریابد و سپس به صورت خلاصه ترجمه کند) و در نتیجه گران تر نیز می باشد. خلاصه نویسی متن انگلیسی بیشتر مورد توجه دانشجویان قرار می گیرد، چون خواستار دریافت مفهوم ترجمه با پرداخت هزینه پایین تری نسبت به پرداخت هزینه ترجمه کل متن، هستند.

قیمت خلاصه نویسی

قیمت خلاصه نویسی، نسبت به ترجمه کل متن کمتر است (تقریبا نصف). خلاصه نویسی متن فارسی ۵۵ درصد هزینه ترجمه کل متن است و خلاصه نویسی متن انگلیسی ۷۵ درصد هزینه ترجمه کل متن است. برای اطمینان از پایین بودن قیمت های ارائه شده در ترجمه آنلاین، لطفا دیگر مراکز را بررسی بفرمایید.

کیفیت خلاصه نویسی

سرویس خلاصه نویسی توسط مترجمینی انجام می شود، که بر موضوع متن تسلط داشته باشند و همچنین از فن خلاصه نویسی آگاه باشند، تا ترجمه ارائه شده از کیفیت بالایی برخوردار باشد.

در بخش خلاصه نویسی، خلاصه نویسی کتاب، مقاله، پایان نامه، تحقیق، دستنویس و … انجام می شود.

Shorthand text

آقای صفی خانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مرادی اصل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حقيقي بور ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم محمدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای سرایی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای امانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کیارودی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم راعی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای نکوئی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای محسنی زاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم قائدی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم میروکیل ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای یزدانی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای مهدوی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای جباري فر ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای معظمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم رها ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای عنصری ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کالی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم آزاد ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای رهنما ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای حسنی پرور ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کریمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم کردلو ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم گلینی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
آقای کرمی ترجمه شما قیمت گذاری گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
خانم حسینی ترجمه شما آماده و ارسال گردید. ۱۳۹۶/۰۲/۰۵
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری تخصصی ارزان
logo-samandehi
پرداخت آنلاین هزینه ترجمه